YIL: 2014 CİLT: IX SAYI:I

2014 VOLUME: IX SPRING
 

Editörler/Editors:

Doç.Dr. İbrahim G. Yumusak

Doç.Dr. Mahmut Bilen

Yardımcı Editörler/Associate Editors:

Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan

Doç.Dr. Mesut Akdere

Yard.Doç.Dr. Kenan Göçer

E-posta/E-mail::

dergi@beykon.org

Yayın Kurulu/Editorial Board:

Prof. Dr. Ali Rıza Abay Yalova Üniversitesi
Prof. Dr. Asaf Savaş Akat Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. Remzi Altunışık Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf Balcı İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Coşkun Can Aktan Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Hayriye Atik Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Hamza Ateş İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Susan Bruyere Cornell University 
Prof. Dr. Berch Berberoglu University of Nevada
Prof. Dr. Taner Berksoy Maltepe Üniversitesi 
Prof. Dr. Yılmaz Bingöl Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Bulut İstanbul S. Zaim Üniversitesi
Prof. Dr. Coşkun Çakır İstanbul Şehir Üniversitesi
Prof. Dr. Bengü Çapar Başkent Üniversitesi 
Prof. Dr. Gülfettin Çelik İstanbul Medeniyet Üni.
Prof. Dr. Kenan Dağcı Yalova Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Duman Artvin Çoruh Üniversitesi
Prof. Dr. Vedat Demir İstanbul Üniversitesi 
Prof. Dr. Musa Eken Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Ekrem Erdem Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. B. Zafer Erdoğan Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Ercan Eren Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Neşe Erim İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Gary S. Fields Cornell University
Prof. Dr. İsmail H. Genç American Uni.of Sharjah
Prof. Dr. Erdal Karagöl Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Harry Katz Cornell University 
Prof. Dr. Tamer Koçel  İstanbul Kültür Üniversitesi
Prof. Dr. Sarosh Kuruvillla Cornell University
Prof. Dr. Rana Özen Kutanis Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Risa L. Lieberwitz Cornell University 
Prof. Dr. Sedat Murat İstanbul Üniversitesi 
Prof. Dr. Şaban Nazlıoğlu Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. William S. Neilson Texas A&M University
Prof. Dr. Süleyman Özdemir İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Nick Salvatore Cornell University 
Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Richard A. Swanson University of Minnesota
Prof. Dr. Gabriel Talmain York Üniversitesi 
Prof. Dr. Aysıt Tansel Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Prof. Dr. Mehmet Tokat Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf Tuna İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Turan Yay Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Erinç Yeldan İzmir Ekonomi Üniversitesi
Prof. Dr. Kemal Yıldırım Eskişehir Üniversitesi
Prof. Dr. Uğur Yozgat Marmara Üniversitesi 
Prof. Dr. Raquib Zaman Ithaca College
Doç. Dr. Mesut Akdere Uni. of Wisconsin-Milwaukee
Doç. Dr. Ayfer Gedikli İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Doç. Dr. Tuncay Güloğlu Yalova Üniversitesi
Doç. Dr. Eul-Teo Lee Kunsan National Üniversitesi
Doç. Dr. Yasemin Özdemir Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Hakan Sarıbaş Bülent Ecevit Üniversitesi
Doç. Dr. Nihal Sütütemiz Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Murat Taşdemir İstanbul Medeniyet Üni. 
Yrd. Doç. Dr. Musa Said Döven G,paşa Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Sibel Tokatlıoğlu Kırklareli Üni.
Yrd. Doç. Dr. Veli Yılancı Sakarya Üniversitesi

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi (Journal of Knowledge Economy and Knowledge Management) yılda iki kez çıkan ve elektronik ortamda yayınlanan hakemli bir dergidir. Tüm yazışmalar internet ortamında yapılır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.

 

The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management, 2013 Volume VIII FALL

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 2014 Cilt:IX Sayı: I

K A P A K - K Ü N Y E

İ Ç İ N D E K İ L E R  / C O N T E N S

1-THE IMPORTANCE OF THE GROWING KNOWLEDGE ECONOMY IN MALTA 
Joseph FALZON                                                                
2-EFFECTS OF TECHNOLOGY READINESS ON TECHNOLOGY ACCEPTANCE IN E-HRM: MEDIATING ROLE OF PERCEIVED USEFULNES
Murat ESEN-Nihat ERDOĞMUŞ                                                                                                                                      
3- THE EFFECT OF RESEARCH AND DEVELOPMENT INVESTMENT ON FIRMS’ FINANCIAL PERFORMANCE: EVIDENCE FROM MANUFACTURING FIRMS IN TURKEY 
Hasan AYAYDIN-İbrahim KARAASLAN                                                                                                               
4- THE INTERACTION BETWEEN FIRM GROWTH AND PROFITABILITY: EVIDENCE FROM TURKISH (LISTED) MANUFACTURING FIRMS / FIRMA BÜYÜMESİ VE KARLILIK ARASINDAKİ ETKİLEŞİM: (HALKA AÇIK) TÜRK İMALAT FİRMALARI ÜZERINE BİR UYGULAMA
Serap ÇOBAN                                                                                                                                                                  
5- TEKNOLOJİK DEĞİŞİM VE REKABET GÜCÜ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA / THE RELATIONSHIP BETWEEN TECHNOLOGICAL CHANGE AND COMPETITIVENESS: AN EMPIRICAL ANALYSIS ON TURKEY 
Ekrem ERDEM Ahmet KÖSEOĞLU                                                                                                                  
6- BİLGİ TOPLUMUNDA VERİMLİLİĞİN BELİRLEYİCİLERİ: İSLAMİ İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ÜYESİ SEÇİLİ ÜLKELER ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA  / THE DETERMINANTS OF PRODUCTIVITY IN THE KNOWLEDGE SOCIETY: AN EMPIRICAL STUDY UPON THE SELECTED MEMBER COUNTRIES OF THE ISLAMIC COOPERATION ORGANIZATION 
Faruk MİKE-Mina MAHJOUB LALEH-Başak Gül AKTAKAS                                                                           
7- TEKNOPARKLAR VE TEKNOLOJİ ÜRETİMİ: İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ÖRNEĞİ  /TECHNOPARKS AND TECHNOLOGY PRODUCTION: THE CASE OF IZMIR TECHNOLOGY DEVELOPMENT REGION
Tuğba Gökdoğan GÜL - Serhat ÇAKIR 
8- BİLGİ EKONOMİSİNDE SCHUMPETERCİ YARATICI-YIKIM ÇERÇEVESİNDE İSTİHDAMIN İNCELENMESİ: TÜRKİYE’DE ULAŞIM VE HABERLEŞME SEKTÖRÜNE YÖNELİK VAR ANALİZİ/INVESTIGATION OF EMPLOYMENT IN FRAMEWORK OF SCHUMPETERIAN CREATIVE-DESTRUCTION UNDER KNOWLEDGE ECONOMY: VAR ANALYSIS FOR TRANSPORT AND COMMUNUCATIONS SECTOR IN TURKEY
Selim YILDIRIM / S.Fatih KOSTAKOĞLU                                                                                         
9- EKONOMİK ENTEGRASYON – EĞİTİME ERİŞİM İLİŞKİSİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR İNCELEMEAN EMPRICIAL ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC INTEGRATION AND ACCESS TO EDUCATION 
Durmuş Çağrı YILDIRIM 
10- OPTIMAL PARA POLITIKASI ÇERÇEVESINDE TAYLOR TIPI FAIZ ORANI REAKSIYON FONKSIYONUN TAHMINI: TÜRKIYE ÖRNEĞİ  / THE ESTIMATION OF TAYLOR TYPE INTEREST RATE REACTION’S FUNCTION IN THE FRAME OF OPTIMAL MONETARY POLICY: THE CASE OF TURKEY
Ferhat    PEHLİVANOĞLU
11- EĞİTİM HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA YÖNETİŞİM ARAYIŞLARI: CHARTER YÖNTEMİ  / SEEKING FOR GOVERNANCE IN THE EDUCATION SERVICES DELIVERY: CHARTER METHOD 
Hamza AL
12- LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMS: AN INTEGRATED REVIEW OF LITERATURE
Michael J. KIRCHNER- Mesut AKDERE                                                                                                             
13- MARKA FARKINDALIĞI, MARKA İMAJI, MARKADAN ETKİLENME VE MARKAYA GÜVENİN MARKA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ GÖRECE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: TURKCELL ÖRNEĞİ / AN INVESTIGATION OF THE RELATIVE EFFECTS OF BRAND AWARENESS, BRAND IMAGE, BRAND EFFECT AND BRAND TRUST ON BRAND LOYALTY: CASE OF TURKCELL 
Ömer TORLAK-Volkan DOĞAN-Behçet Yalın ÖZKARA
14- PERFORMANS DEĞERLENDİRMENİN ETKİNLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRME AMACININ VE CİNSİYETİN ROLÜ / THE ROLE OF APPRAISAL PURPOSE AND GENDER IN TERMS OF PERFORMANCE APPRAISAL EFFECTIVENESS

Adem BALTACI-Hüseyin BURGAZOĞLU