YIL: 2015 CİLT: X SAYI:II

2015 VOLUME: X FALL
 

Editörler/Editors:

Prof.Dr. İbrahim G. Yumusak

Yardımcı Editörler/Associate Editors:

Doç.Dr. Mahmut Bilen

Yard.Doç.Dr. Kenan Göçer

Yard.Doç.Dr. Barış Alpaslan

E-posta/E-mail::

dergi@beykon.org

Yayın Kurulu/Editorial Board:

Prof. Dr. Ali Rıza Abay Yalova Üniversitesi
Prof. Dr. Asaf Savaş Akat Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. Remzi Altunışık Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Kenan Aydın Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf Balcı İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Bardakçı Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Coşkun Can Aktan Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Hayriye Atik Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Hamza Ateş İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Susan Bruyere Cornell University
Prof. Dr. Berch Berberoglu University of Nevada
Prof. Dr. Taner Berksoy Maltepe Üniversitesi
Prof. Dr. Yılmaz Bingöl Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Bulut İstanbul S. Zaim Üniversitesi
Prof. Dr. Bengü Çapar Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Kenan Dağcı Yalova Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Duman Artvin Çoruh Üniversitesi
Prof. Dr. Vedat Demir İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Musa Eken Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Ekrem Erdem Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Ercan Eren Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin Ergin Dumlupınar Üniversitesi
Prof. Dr. Neşe Erim İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Gary S. Fields Cornell University
Prof. Dr. İsmail H. Genç American Uni.of Sharjah
Prof. Dr. Selehattin Karabınar Sakarya Üni.
Prof. Dr. Erdal Karagöl Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Harry Katz Cornell University
Prof. Dr. Tamer Koçel  İstanbul Kültür Üniversitesi
Prof. Dr. Sarosh Kuruvillla Cornell University
Prof. Dr. Rana Özen Kutanis Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Risa L. Lieberwitz Cornell University
Prof. Dr. Sedat Murat İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Şaban Nazlıoğlu Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. William S. Neilson Texas A&M University
Prof. Dr. Süleyman Özdemir İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Nick Salvatore Cornell University
Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Şerafettin Sevim Dumlupınar Üni
Prof. Dr. Richard A. Swanson University of Minnesota
Prof. Dr. Sefer Şener İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Gabriel Talmain York Üniversitesi
Prof. Dr. Aysıt Tansel Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Tokat Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf Tuna İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Turan Yay Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Uğur Yozgat Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Raquib Zaman Ithaca College
Doç. Dr. Mesut Akdere Uni. of Wisconsin-Milwaukee
Doç. Dr. Kerem Batır İzmir Katip Çelebi

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi (Journal of Knowledge Economy and Knowledge Management) 2006 yılından itibaren elektronik ortamda yılda iki sayı yayınlanan hakemli bir dergidir. Tüm yazışmalar internet ortamında yapılır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.

 

The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management, 2015 Volume X Fall

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 2015 Cilt:X Sayı: II

K A P A K - K Ü N Y E

İ Ç İ N D E K İ L E R  / C O N T E N S                                                                                                            Sayfa /

1-SOCIAL MEDIA ENVIRONMENTS AND THEIR ROLE ON SUCCESS OF MARKETING PROCESSES / SOSYAL MEDYA ORTAMLARI VE BU ORTAMLARIN PAZARLAMA SÜREÇLERİNİN BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ROLÜ

Utku KÖSE-Selçuk SERT                                                                                                                                                
2- A RESEARCH ABOUT THE RELATIONSHIP BETWEEN THE KNOWLEDGE SHARING BEHAVIOR AND GOSSIP AT WORK/ İŞYERİNDE BİLGİ PAYLAŞIMI ALGISI İLE DEDİKODU ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Fehmi Volkan AKYÖN/ Uğur YOZGAT- Çağdaş AYAS                                                                                           
3- THE INFLUENCE OF DIFFERENT LECEL OOF SERVICE CHARACTERISTICS AND PERSONAL INVOLVEMENT TOWARDS CONSUMER RELATIONAL RESPONSE BEHAVIORS
Tara Farina SRIHADI- David SETIAWAN                                                                                                                 
4- STAKEHOLDERS IN U.S. HIGHER EDUCATION: AN ANALYSIS THROUGH TWO THEORIES OF STAKEHOLDERS
Ömer AVCI-Emily RING-Lynette MITCHELLI                                                                                                        
5- SANAL KAYTARMA DAVRANIŞLARININ SERGİRİLMESİNDE ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ ROLÜ VAR MIDIR? / IS THERE AROLE OF ORGANIZATIONAL JUSTICE PERCEPTIONS ON CYBERSLACKING ACTIVITIES?
Harun YILDIZ- Bora YILDIZ- Hamza ATEŞ                                                                                                         
6- STRATEJİK İNOVASYON YÖNETİMİ UYGULAMALARININ FİRMA İNOVASYON PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ THE IMPACTS OF STRATEGIC INNIVATION MANAGEMENT PRACTICES ON FIRM INNOVATION PERFORMANCE
Faruk KALAY-Can Ozan TUNCER-Celal KIZILDERE-Hacer ARSLAN KALAY                                             
7-TELEKOMÜNİKASYON ALTYAPISI-EKONOMIK BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ / TELECOMMUNICATION INFRASTRUCTURE AND ECONOMIC GROWTH NEXUS: A PANEL CAUSALITY TEST                                                                                       
Burcu ÖZCAN                                                                                                                                                                   
8- TÜRK TARIM SEKTÖRÜNDE TOHUMLUK KULLANIMI ve VERİMLİLİK İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA / THE RELATIONSHIP BETWEEN SEED USE AND PRODUCTIVITY: THE CASE OF TURKISH AGRICULTURAL SECTOR
Ekrem ERDEM-Ali Gökhan YÜCEL                                                                                                                             
9- BİLGİNİNYÖNETİMİ, ŞEFFAFLIK VE PARA POLİTİKASININ ETKİNLİĞİ: KIRILGAN EKONOMİLER ÜZERİNE DİNAMİK PANEL ANALİZİ / KNOWLEDGE MANAGEMENT, TRANSPARENCY AND EFFECTIVENESS OF MONETARY POLICY: DYNAMIC PANEL ANALYSIS ON FRAGILE ECONOMIES
Aslı GÜLER-Hasan ÖZYURT                                                                                                                                      
10- INOVASYON – DIŞ TİCARET ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: VEKTÖR HATA DÜZELTME MODELİ İLE TÜRKİYE ANALİZİ (1980-2013) / CAUSALITY RELATIONSHIP BETWEEN INNOVATION – FOREIGN TRADE: ANALYSIS OF TURKEY WITH VECTOR ERROR CORRECTION MODEL (1980-2013)
Arif ÖZSAĞIR-İbrahim ÇÜTCÜ                                                                                                                                 
11- INTERNATIONAL TAXATION AND THE ROLE OF CUSTOMS UNION BETWEEN TURKEY AND EU ULUSLARARASI VERGİLENDİRME VE GÜMRÜK BİRLİĞİ'NIN TÜRKİYE İLE AB ARASINDAKİ ROLÜ
Hasan ALPAGU                                                                                                                                                                          12- BIST 100 (XU100) ENDEKSİNDE DOĞRUSAL-DIŞI YAPILAR / NON-LINEAR STRUCTURES IN ISE 100 (XU100) INDEX

Erhan BİRGİLİ -Kadir ÜÇAY -  Ömer ESEN