YIL: 2016 CİLT: XI SAYI:I

2016 VOLUME: XI SPRING
 

 

Editörler/Editors:

Prof.Dr. İbrahim G. Yumusak

Yardımcı Editörler Kurulu/Boards of Editors:

Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan

Doç.Dr. Mahmut Bilen

Yard.Doç.Dr. Kenan Göçer

Yard.Doç.Dr. Barış Alpaslan

E-posta/E-mail::

dergi@beykon.org

Hakem Kurulu/Referee Board:

Prof. Dr. Ali Rıza Abay Yalova Üniversitesi
Prof. Dr. Asaf Savaş Akat Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. Remzi Altunışık Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Kenan Aydın Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf Balcı İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Bardakçı Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Coşkun Can Aktan Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Hayriye Atik Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Hamza Ateş İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Susan Bruyere Cornell University
Prof. Dr. Berch Berberoglu University of Nevada
Prof. Dr. Taner Berksoy Maltepe Üniversitesi
Prof. Dr. Yılmaz Bingöl Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Bulut İstanbul S. Zaim Üniversitesi
Prof. Dr. Bengü Çapar Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Kenan Dağcı Yalova Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Duman Artvin Çoruh Üniversitesi
Prof. Dr. Vedat Demir İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Musa Eken Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Ekrem Erdem Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Ercan Eren Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin Ergin Dumlupınar Üniversitesi
Prof. Dr. Neşe Erim İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Gary S. Fields Cornell University
Prof. Dr. İsmail H. Genç American Uni.of Sharjah
Prof. Dr. Selehattin Karabınar Sakarya Üni.
Prof. Dr. Erdal Karagöl Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Harry Katz Cornell University
Prof. Dr. Tamer Koçel  İstanbul Kültür Üniversitesi
Prof. Dr. Sarosh Kuruvillla Cornell University
Prof. Dr. Rana Özen Kutanis Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Risa L. Lieberwitz Cornell University
Prof. Dr. Sedat Murat İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Şaban Nazlıoğlu Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. William S. Neilson Texas A&M University
Prof. Dr. Süleyman Özdemir İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Nick Salvatore Cornell University
Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Şerafettin Sevim Dumlupınar Üni
Prof. Dr. Richard A. Swanson University of Minnesota
Prof. Dr. Sefer Şener İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Gabriel Talmain York Üniversitesi
Prof. Dr. Aysıt Tansel Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Tokat Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf Tuna İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Turan Yay Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Uğur Yozgat Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Raquib Zaman Ithaca College
Doç. Dr. Mesut Akdere Uni. of Wisconsin-Milwaukee
Doç. Dr. Kerem Batır İzmir Katip Çelebi

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi (Journal of Knowledge Economy and Knowledge Management) 2006 yılından itibaren elektronik ortamda yılda iki sayı yayınlanan hakemli bir dergidir. Tüm yazışmalar internet ortamında yapılır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.

 

The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management, 2016 Volume XI Spring

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 2016 Cilt:XI Sayı: I

K A P A K - K Ü N Y E

İ Ç İ N D E K İ L E R  / C O N T E N S                                                                                                            Sayfa / Page

1-GEÇİŞ EKONOMİLİ ORTA ASYA ÜLKELERİNDE BEŞERİ SERMAYE İLE İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ (1991-2014) / RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN CAPITAL AND ECONOMIC GROWTH IN CENTRAL ASIAN TRANSITION ECONOMIES (1991-2014)

Nurzat ZHUMABEKOVA-Mahmut BİLEN                                                                                                                                                                                                               
2- THE COMPARATIVE DEVELOPMENT OF ICT IN BRICS: A CLUSTER ANALYSIS
Selda GORKEY-AYDINOGLU-Irem YALKI-BERKER                                                                                            


3- THE REVALUATION MODEL AND ITS EFFECTS ON FINANCIAL STATEMENTS: AN EXAMINATION ON BIST 100 COMPANIES
Özgür M. ESEN-A. Atilla PEREK                                                                                                                                 


4- LİDERLİK DAVRANIŞLARININ BİLGİ İŞÇİLERİNİN İŞ ÜRETKENLİK DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ / THE IMPACT OF LEADERSHIP BEHAVIORS ON BUSINESS PRODUCTIVITY LEVELS OF KNOWLEDGE WORKERS                                                                   
Münire KARABEKİR-Abdülkadir AKÇAY                                                                                                                   


5- ÜRETİM İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ÖRNEK OLAY / A CASE STUDY ON THE EVALUATION OF HUMAN RESOURCES INFORMATION SYSTEMS IN PRODUCTION FACILITIES
Kutay OKTAY-Murat MIZRAK                                                                                                                  


6- BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARININ LİDERLİK ALGILARI: BİR VAKA İNCELEMESİ / A CASE STUDY OF THE LEADERSHIP PERCEPTIONS OF MAYORAL CANDIDATES
Ömer AVCI-İsmail AYDOĞDU                                                                                                                                   


7-ELEKTRONİK ÜCRET TOPLAMA SİSTEMİ VE İSTANBUL ÖRNEĞİ / ELECTRONIC FARE COLLECTION SYSTEM AND ISTANBUL CASE
Turgay GEÇER                                                                                                                                                                   


8- YENİ EKONOMİ VE DEĞİŞEN REKABET ANLAYIŞI: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ / NEW ECONOMY AND THE CHANGING SENSE OF COMPETITION: A COMPERATIVE ANALYSIS
Yüksel BAYRAKTAR-Halil İbrahim KAYA                                                                                                               


9- DEVLET DENETLEME KURULU RAPORUNDA BELİRTİLEN KALKINMA AJANSLARI SORUNLARI ÜZERİNDEN COSO VE COBIT STANDARTLARINA GÖRE KÖK NEDEN ANALİZLERİYLE ÇÖZÜMLEME / ROOT CAUSE ANALYSIS OVER THE PROBLEMS DEFINED IN THE REPORTS OF STATE AUDITING BOARD WITH AN APPROACH OF COSO VERSUS COBIT
Ahmet EFE                                                                                                                                                                      


10- WHY SOCIAL MOVEMENTS OCCUR: THEORIES OF SOCIAL MOVEMENTS
Anindya SEN-Ömer AVCI                                                                                                                                           


11- ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK SÖYLEMLERİ VE MİLLİYETÇİLİĞİN DÖNÜŞÜMÜ / THE DISCOURSES OF MULTİCULTURALISM AND THE TRANSFORMATIONS OF NATIONALISM

Mustafa Kemal ŞAN-Berkan ÖĞÜR          

12-  YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER: POLİTİK ÖNCELİKTEN KİMLİK VURGUSUNA / NEW SOCIAL MOVEMENTS: FROM THE PRIORITY OF POLITICAL TO THE EMPHASIS OF IDENTITY / NEW SOCIAL MOVEMENTS: FROM THE PRIORITY OF POLITICAL TO THE EMPHASIS OF IDENTITY

İsmail HİRA                                               


13- TURİZMİN EKONOMİIK ETKİLERİNİ ÖLÇEN YÖNTEMLER / THE METHODS THAT MEASURING THE ECONOMIC IMPACTS OF TOURISM
Hasan ALPAGU-Engin KOÇ