YIL: 2016 CİLT: XI SAYI:I

2016 VOLUME: XI SPRING
 

Editör/Editor in Chief

Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak

Editör Yardımcıları/Assistant Editor

Yard. Doç. Dr. Özgür Kökalan

Editörler Kurulu/Editorial Board

Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan

Prof. Dr. Mahmut Bilen

Yard. Doç. Dr. Ömer Avcı

Yard. Doç. Dr. Kenan Göçer

E-posta/E-mail

dergi@beykon.org
beydereditor@gmail.com

Hakem Kurulu/Referee Board:

Prof. Dr. Ali Rıza Abay Yalova Üniversitesi
Prof. Dr. Asaf Savaş Akat Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. Remzi Altunışık Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Kenan Aydın Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf Balcı İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Bardakçı Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Coşkun Can Aktan Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Hayriye Atik Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Hamza Ateş İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Susan Bruyere Cornell University
Prof. Dr. Berch Berberoglu University of Nevada
Prof. Dr. Taner Berksoy Maltepe Üniversitesi
Prof. Dr. Yüksel Birinci Siirt Üniversitesi
Prof. Dr. Yılmaz Bingöl A.Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Bulut İstanbul S. Zaim Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Duman İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Musa Eken Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Ekrem Erdem Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Ercan Eren Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin Ergin Dumlupınar Üniversitesi
Prof. Dr. Neşe Erim İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Turan Erol İstanbul S. Zaim Üniversitesi
Prof. Dr. Gary S. Fields Cornell University
Prof. Dr. İsmail H. Genç American Uni.of Sharjah
Prof. Dr. İbrahim Güney İstanbul S. Zaim Üniversitesi
Prof. Dr. Erdal Karagöl A. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Harry Katz Cornell University
Prof. Dr. Tamer Koçel İstanbul Kültür Üniversitesi
Prof. Dr. Sarosh Kuruvillla Cornell University
Prof. Dr. Risa L. Lieberwitz Cornell University
Prof. Dr. Sedat Murat İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Şaban Nazlıoğlu Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. William S. Neilson Texas A&M University
Prof. Dr. Süleyman Özdemir Bandırma 18 Eylül Üni.
Prof. Dr. Nick Salvatore Cornell University
Prof. Dr. Hakan Sarıbaş Bülent Ecevit Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Şerafettin Sevim Dumlupınar Üni
Prof. Dr. Richard A. Swanson University of Minnesota
Prof. Dr. Mustafa Kemal Şan Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Sefer Şener İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Gabriel Talmain York Üniversitesi
Prof. Dr. Aysıt Tansel Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Tokat Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf Tuna İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Turan Yay Yeditepe Üniversitesi
Prof. Dr. Uğur Yozgat İstanbul Kültür Üniversitesi
Prof. Dr. Raquib Zaman Ithaca College
Doç. Dr. Mesut Akdere Purdue University
Doç. Dr. Ayfer Gedikli İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Doç. Dr. Yusuf Gümüş Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Ömer Karaoğlu İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Recep Öktem Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Nilgün Sarıkaya Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. D. Çağrı Yıldırım Namık Kemal Üniversitesi

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi (Journal of Knowledge Economy and Knowledge Management) 2006 yılından itibaren elektronik ortamda yılda iki sayı yayınlanan hakemli bir dergidir. Tüm yazışmalar internet ortamında yapılır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.

 

The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management, 2017 Volume XII Spring

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 2017 Cilt:XII Sayı: I

K A P A K - K Ü N Y E

İ Ç İ N D E K İ L E R  / C O N T E N T S

AR-GE Harcamalarının Yüksek Teknoloji Ürün İhracatı ve Kişi Başı Gelir Üzerindeki Etkileri: 12 AB Ülkesi ve Türkiye İçin Uygulama (1996-2015) / The Effects of R&D Expenditures on High Technology Export and Per Capita Income: A Practice for Turkey, and 12 Member Countries of The European Union (1996-2015)
Gökçen ÖZKAN-Hüseyin YILMAZ

Çin’de Ekonomik Büyüme, Yoksulluk ve Gelir Eşitsizliği: Dünya Ekonomisinde Konumu / Economic Growth, Poverty and Income Inequality in China: It’s Position in The World Economy
Meriç Subaşı ERTEKİN

Finansal Gelişme ve Enerji Tüketimi Arasındaki İlişki: Seçilmiş OECD Ülkeleri Üzerine Panel Eşbütünleşme Analizi / The Relationship Between Financial Development and Energy Consumption: Panel Cointegration Analysis on Selected OECD Countries
Çağatay BAŞARIR-Mehmet Emin ERÇAKAR

Türkiye’de Yerel Yönetimlerde Yöneticilerin E-Devleti Benimsemesi: Ampirik Bir Analiz / City Managers’ Adoption of E-Government in Local Government in Turkey: An Empirical Analysis
Fatih GÜRSES

Metropolitan Governance in Turkey with Regard to Regionalism Approaches
Tarkan OKTAY

E-Dönüşüm Sürecinde E-Muhasebe Uygulamaları: Türkiye Örneği / Practices of E-Accounting in The Process of E-Transformation: Example of Turkey
Fatma TEKTÜFEKÇİ

Sosyal Medya Uzmanlarının Çalışma Hayatı / Worklife of The Social Media Experts
Hamit AKÇAY- Celaleddin YANIK

Türkiye’de İş ve Meslek Danışmanlığı Sisteminin İşlerliği / Functioning of Job and Career Consultancy System in Turkey
Kemal YILDIZ- Merve ÇİLOĞLU YÖRÜBULUT